Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
1.09.2010.

Gž1 3085/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž1 3085/10
Dana: 01.09.2010. godine
B E O G R A D
APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Borivoja Živkovića, predsednika veća, Vesne Martinović i Ljiljane Mitić Popović, članova veća, u parnici tužioca AA koga zastupa advokat AB protiv tuženog Građevinskog preduzeća "BB" koga zastupa advokat BA radi uplate doprinosa odlučujući o izjavljenoj žalbi tužioca protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.1.br.2482/07 od 26.11.2008 godine doneo je u sednici veća održanoj dana 01.09.2010 godine


R E Š E Nj E


UKIDA SE presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogardu P.1.br.2482/07 od 26.11.2008 godine u stavu jedan i tri njene izreke i predmet u tom delu UPUĆUJE Prvom osnovnom sudu u Beogradu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.1.br.2482/07 od 26.11.2008 godine u stavu jedan izreke odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da mu tuženi obračuna i uplati doprinose Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i Republičkom fondu za nezaposlene za period od 01.09.2005 do 09.04.2006 godine prema važećoj osnovici na dan uplate doprinosa kako bi tužiocu bio priznat radni staž od strane nadležnog PIO fonda kao neosnovan, stavom dva izreke utvrđeno je da je povučena tužba tužioca u delu naknade za neiskorišćeni godišnji odmor i regres za godišnji odmor za 2005 i 2006 godinu, dok je stavom tri izreke obavezan tužilac da tuženom naknadi troškove postupka u iznosu od 36.500,00 dinara u roku od 8 dana od prijema presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Protiv ove presude u pogledu odluke sadržane u stavu jedan i tri njene izreke tužilac je blagovremeno izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Tuženi je podneo odgovor na žalbu.

Ispitujući pravilnost i zakonitost pobijane presude u granicama ovlašćenja iz odredbe člana 372 ZPP Apelacioni sud u Beogradu kao drugostepeni sud je našao:

Žalba je osnovana.

Prema razlozima ožalbene presude tužbeni zahtev tužioca je neosnovan obzirom da je o istom odlučeno rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije broj 43-KKP-816MVD od 15.06.2006 godine tako što je tuženoj naloženo da uplati doprinose za sve zaposlene za penzijsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Po daljem nalaženju prvostepenog suda kada bi se prihvatilo suprotno shvatanje tužilac bi imao dva osnova: rešenje i presudu na osnovu kojih bi mu se uplatili doprinosi što bi dovelo do njegovog neosnovanog obogaćenja.

Ovakav zaključak ožalbene presude za sada se ne može prihvatiti jer se ista zasniva na nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, što je posledica pogrešne primene materijalnog prava.

Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju u postupku donošenja ožalbene presude sledi: da je tužilac bio u radnom odnosu kod tuženog u periodu od 01.09.2005 do 09.04.2006 godine, kao i da tužilac u ovoj parnici potražuje obavezivanje tuženog da tužiocu uplati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Međutim, u postupku donošenja ožalbene presude činjenično stanje je ostalo nepotpuno utvrđeno što je posledica pogrešne primene materijalnog prava.

Naime, prvostepeni sud negativnu odluku zasniva na rešenju Ministarstva finansija Poreske uprave Filijale Beograd broj 43-KKP-816MVD od 15.06.2006 godine kojim je naloženo ovde tuženom da izvrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenih u iznosu i na račun po modelu i pozivom na broj kao i da obračuna i uplati kamatu od 31.10.2005 godine do dana uplate naložene obaveze, doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih u vrednosti na račun po modelu sa pozivom na broj i da uplati kamatu od 31.10.2005 godine, doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih, doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca, doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti sve u vrednosti na račun po modelu i sa kamatom kao u njegovom sadržaju.

Međutim u postupku donošenja ožalbene presude činjenično stanje je zbog pogrešne primene materijalnog prava ostalo nepotpuno utvrđeno. Ovo zato što se stav iz ožalbene presude se ne može prihvatiti iz razloga što naznačeno rešenje nema karakter podobne izvršne isprave u odnosu na tužioca kao poverioca. Tome u prilog to što se iz njegovog sadržaja može utvrditi da se isto odnosi na tužioca kao i na potraživanje iz ove parnice. Radi toga bilo je nužno razjasniti okolnosti: da li je ovo rešenje izvršeno, da li je tužiocu izvršena uplata naznačene tri vrste doprinosa za period potraživanja, jer od odgovora na ova pitanja zavisi osnovanost tužiočevog potraživanja. To prvostepeni sud nije učinio pa je pobijana presuda morala biti ukinuta.

Ukinuto je i rešenje sadržano u stavu tri izreke pobijane presude, pošto odluka u tom delu zavisi od konačnog ishoda spora.

Radi toga prvostepeni sud će u ponovnom postupku upotpuniti činjenično stanje tako što će razjasniti prethodno naznačene okolnosti i potom doneti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku u ovoj parničnoj stvari.

Sa izloženog a na osnovu odredbe člana 377 ZPP odlučeno je kao u izreci ovog rešenja.

PREDSEDNIK VEĆA SUDIJA
Borivoje Živković s.r.

VM

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)