Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.02.2011.

Gž1 501/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž1 501/11
Dana 16.02.2011. godine
B E O G R A D

U IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Borivoja Živkovića, predsednika veća, Vesne Martinović i Snežane Vitošević, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužilje aa koju zastupa advokat AB, protiv tužene "BB", koga zastupaju advokati BA i BA1, radi isplate otpremnine, odlučujući o izjavljenoj žalbi tužene protiv presude Osnovnog suda u Šapcu 1P1.755/10 od 19.11.2010.godine doneo je u sednici veća održanoj dana 16.02.2011.godine


P R E S U D U


ODBIJA SE kao NEOSNOVANA žalba tužene i POTVRĐUJE presuda Osnovnog suda u Šapcu 1P1.br.755/10 od 19.11.2010.godine u stavu jedan i obavezujućem delu stava tri njene izreke.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Osnovnog suda u Šapcu 1P1.755/10 od 19.11.2010.godine u stavu jedan izreke obavezan je tuženi da tužilji isplati na ime otpremnine iznos od 81.500,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 31.10.2008.godine pa do isplate, stavom dva izreke odbijen je tužbeni zahtev tužilje preko dosuđenog iznosa iz stava prvog izreke presude pa do traženog iznosa od 85.430,40 dinara tj. a iznos od 3.930,40 dinara sa zakonskom zateznom kamatom na ovaj iznos počev od 31.10.2008.godine pa do isplate, kao neosnovan, dok je stavom tri izreke obavezan tuženi da tužilji isplati na ime troškova postupka iznos od 38.610,00 dinara u roku od 8 dana od dana prijema presude a zahtev preko dosuđenog iznosa pa do traženog iznosa od 38.766,00 dinara odbijen kao neosnovan.

Protiv ove presude u pogledu odluke sadržane u stavu jedan i obavezujućem delu stava tri njene izreke (deo tužbenog zahteva u kome tuženi nije uspeo u sporu) tužena je blagovremeno izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Ispitujući pravilnost i zakonitost pobijane presude u žalbenom delu njene izreke u granicama ovlašćenja iz odredbe člana 372 ZPP Apelacioni sud u Beogradu kao drugostepeni sud je našao:

- Žalba je neosnovana.

U postupku donošenja ožalbene presude u pobijanom delu njene izreke nema bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361 stav 2 tačka 1, 2, 5, 7 i 9 ZPP niti drugih bitnih povreda odredaba parničnog postupka koje bi bile od uticaja na njenu pravilnost i zakonitost.

Prema činjeničnom utvrđenju u postupku donošenja ožalbene presude u pobijanom delu njene izreke sledi: da je tužilja kao zaposlena sa tuženom kao poslodavcem zaključila ugovor o radu na neodređeno vreme dana 01.10.2008.godine radi obavljanja poslova delovodnika - kurira, da je tužilji na osnovu rešenja direktora tužene broj 203-03.11.2008 evidencija broj 3/2291 od 31.10.2008.godine otkazan ugovor o radu broj 93 od 22.10.2008.godine i utvrđeno da joj prestaje radni odnos dana 31.10.2008.godine, da je rešenjem Trgovinskog suda u Valjevu St.br. .4/08 od 26.02.2008.godine bio pokrenut postupak stečaja nad tuženom a da je rešenjem istog suda od 01.07.2008.godine usvojen plan reorganizacije što je i bio razlog za otkaz ugovora o radu, da vrednost otpremnine iznosi 81.500,00 dinara sa datumom dospelosti 31.10.2008.godine te da je rešenjem Trgovinskog suda u Valjevu St.br.4/08 od 19.05.2009.godine obustavljen stečajni postupak nad "BB" nastavljen prema stečajnoj masi i utvrđeno da je izvršen plan reorganizacije subjekta reorganizacije "BB" usvojen rešenjem St.br.4/08 od 01.07.2007.godine.

Na ovako pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je u pogledu odluke sadržane u pobijanom delu izreke ožalbene presude pravilno primenio materijalno pravo dajući za istu razloge koje u bitnom prihvata i ovaj sud kao drugostepeni u postupku njene žalbene kontrole.

Prema naznačenom rešenju o otkazu ugovora o radu tužilji je prestao radni odnos zbog prestanka potrebe za njenim radom. To je razlog iz odredbe člana 179 stav 1 tačka 9 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/05...) - ako zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla. U toj pravnoj situaciji tuženi poslodavac je dužan da tužilji isplati otpremninu u smislu člana 160 Zakona o radu. Sve se ovo u bitnom navodi i u sadržaju pobijane presude u ožalbenom delu.

Suprotno navodima žalbe pravilno primećuje prvostepeni sud da je tuženi poslodavac sa tužiljom zaključio ugovor o radu i s tim u vezi zasnovao radni odnos nakon usvajanja plana reorganizacije. Radi toga potraživanje tužilje u ovoj parnici ne rešava se prijavom njenog potraživanja u stečajnu masu. Izloženo primenom pravila iz člana 56 stav 1 tačka 6 stava 2 tada važećeg Zakona o stečajnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 84/04, 85/05.) prema kojoj normi rešenje o pokretanju stečajnog postupka sadrži i rok za prijavu potraživanja.

Rok iz stava 1 tačka 6 ovog člana ne može biti duži od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka. Radi toga kada bi se prihvatilo shvatanje žalbe tužene tužilja bi bila uskraćena u ostvarivanju svojih prava ostvarenih u postupku reorganizacije, kao zaposlena u radnom odnosu na neodređeno vreme, a posle pokretanja stečajnog postupka. Radi toga bez značaja je to što prema odredbi člana 1 stav 2. ovog zakona stečajni postupak obuhvata bankrotstvo odnosno, reorganizaciju. Bez značaja je i sa razloga što je u odnosu na tuženu stečajni postupak obustavljen.

Pored toga pravilno ukazuje prvostepeni sud u ožalbenoj presudi na odredbu člana 133 stav 1 navedenog zakona a potraživanje tužilje nije ušlo u plan reorganizacije a stečajni postupak je nastavljen nad stečajnom masom radi namirenja potraživanja poverilaca koja su nastala pre usvajanja plana reorganizacije.

U prisustvu ovih razloga bez značaja su i navodi žalbe da realizacija plana reorganizacije jeste samo faza stečajnog postupka koja nikako ne predstavlja obustavljanje stečajnog postupka i da je njegov rezultat neizvestan. Ovo u datoj situaciji imajući u vidu i naznačeno rešenje Trgovinskog suda u Valjevu St.br.4/08 od 19.05.2009.godine kojim je obustavljen stečajni postupak nad TP Nana i utvrđeno da je izvršen plan reorganizacije tuženog kao subjekta reorganizacije.

Pravilna je i odluka o kamati jer se ista zasniva na pravilnoj primeni člana 277 i 324 stav 1 ZOO.

Pravilno je i rešenje sadržano u obavezujućem delu stava 3 izreke pobijane presude jer se isto zasniva na pravilnoj primeni odredbi člana 149 i 150 ZPP.

Sa izloženog a na osnovu odredbe člana 375 ZPP odlučeno je kao u izreci ove presude.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Borivoje Živković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)