Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.01.2012.

Gž1 5700/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž1.br.5700/11
Dana 18.01.2012. godine
B E O G R A DU IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Bojane Ninković, predsednik veća, Ane Popović i Zorice Nikolić, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužilje AA, čiji je punomoćnik AB, protiv tuženog "BB", čiji je punomoćnik BA, advokat, radi poništaja rešenja i reintegracije, odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P1.br.1548/10 od 21.07.2010.godine, u sednici veća održanoj dana 18.01.2012. godine, doneo je


P R E S U D U


POTVRĐUJE SE presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1.br.1548/10 od 21.07.2010.godine i ODBIJA kao neosnovana žalba tuženog.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu P1.br.1548/10 od 21.07.2010.godine, stavom prvim izreke, poništeno je rešenje o otkazu ugovora o radu tuženog "BB" iz Beograda br.3921 od 17.10.2008.godine kao nezakonito. Stavom drugim izreke obavezan je tuženi da tužilju AA vrati na rad, u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Stavom trećim izreke obavezan je tuženi da tužilji na ime troškova postupka isplati 51.500,00 dinara, u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

Protiv navedene presude blagovremeno je izjavio žalbu tuženi iz razloga propisanih čl.360 ZPP.

Tužilja je podnela odgovor na žalbu.

Ispitujući pravilnost pobijane presude, u smislu čl. 372 ZPP, Apelacioni sud je našao:

 žalba tuženog nije osnovana.

U sprovedenom postupku nisu učinjene povrede iz čl. 361 stav 2 tačke 1, 2, 5, 7 i 9 ZPP, na koje povrede Apelacioni sud, kao drugostepeni, pazi po službenoj dužnosti, a tuženi u žalbi ne navodi druge odredbe ZPP koje prvostepeni sud nije primenio ili je nepravilno primenio u toku postupka, što bi uticalo na pravilnost i zakonitost pobijane presude. Prvostepena presuda sadrži jasne, potpune i neprotivurečne razloge o odlučnim činjenicama koje su u skladu sa izvedenim dokazima i stanjem u spisima predmeta, radi čega je neprihvatljivo pozivanje tuženog u žalbi na učinjenu povredu iz člana 361 stav 2 tačka 12 ZPP.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju u prvostepenom postupku sledi da je tužilja zasnovala radni odnos kod tuženog na osnovu ugovora o radu br.508 od 1.09.2003.godine na radnom mestu kuvara. Tužilja je sa tuženim zaključila ugovor o zakupu br.1538 od 6.06.2005.godine za korišćenje smeštaja u aa, koji je u imovini tuženog. Rešenjem MUP-a RS – Uprave za zaštitu i spasavanje u Beogradu br.217.1.1085/2008-06/4 od 2.07.2008.godine naloženo je tuženom sprovođenje mera zaštite od požara za navedeni objekat, radi čega je formirana komisija za pregled objekta koja je zaključila da je potrebno evakuisati objekat, isključiti instalacije i pristupiti rekonstrukciji i zameni instalacija – električne i hidrantske mreže pošto objekat nije bezbedan za stanovanje. Tuženi je dostavio tužilji obaveštenje br.3093 od 5.09.2008.godine sa zahtevom za iseljenje radi sprovođenja mera protivpožarne zaštite, s tim da u protivnom dato obaveštenje se ima smatrati otkazom ugovora o zakupu. Tužilja se u ostavljenom roku nije iselila iz aa a tuženi je, nakon datog upozorenja br.3641 od 7.10.2008.godine, tužilji otkazao ugovor o radu – rešenje tuženog br.3921 od 17.10.2008.godine iz razloga što je svojom krivicom učinila povredu radnih obaveza, i to „nezakonito raspolaganje sredstvima“, „povrede propisa od zaštite od požara, povrede propisa i nepreduzimanje mera radi zaštite zaposlenih, sredstava rada i životne sredine“ predviđenih povreda ugovorom o radu u poglavlju VII tačka 4 Alineja 4, 6 i 14. Ovo rešenje tužilja je primila dana 17.10.2008.godine.

Kod ovako pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, prvostepeni sud je zaključio da je osporeno rešenje o otkazu ugovora o radu br.3921 od 17.10.2008.godine nezakonito pošto tužilja nije učinila povredu radne obaveze jer propuštanje tužilje da se iseli iz aa ne predstavlja povredu radne obaveze. Stoga je prvostepeni sud poništio ovo rešenje o otkazu ugovora o radu uz obavezu tuženog da tužilju vrati na rad kao u stavu prvom i drugom izreke ožalbene presude.

Kod utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo kada je zaključio da je tužbeni zahtev u ovoj pravnoj stvari osnovan.

Naime, tuženi je tužilji otkazao ugovor o radu jer se tužilja nije iselila iz aa radi preduzimanja mera protivpožarne zaštite. Tužilji je tuženi otkazao ugovor o zakupu aa, radi čega je tužilja nastavila da koristi smeštaj u aa bez pravnog osnova. Bespravno korišćenje smeštaja ne može se kvalifikovati kao povreda radne obaveze, čija povreda povlači otkaz ugovora o radu. Ovo stoga što bespravno korišćenje smeštaja u aa nije u neposrednoj vezi sa izvršenjem redovnih obaveza zaposlenog – ovde tužilje. Stoga je bez značaja pozivanje tuženog u žalbi na neovlašćeno korišćenje smeštaja u aa od strane tužilje, da se mere protivpožarne zaštite ne mogu sprovesti bez iseljenja tužilje, te da tuženi ne može da postupi po nalogu MUP-a RS za sprovođenje mera zaštita od požara zbog nepostupanja tužilje po nalogu tuženog za iseljenje. Bez uticaja je žalbeni navod da je tužilji dodeljen u zakup smeštaj u aa na osnovu radnog odnosa, jer bespravnim korišćenjem smeštaja u aa nije učinjena povreda radne obaveze koja ima za posledicu otkaz ugovora o radu. Iz istih razloga je bez značaja žalbeni navod da prvostepeni sud nije cenio zaključak komisije koja je pregledala predmetni objekat radi preduzimanja mera protivpožarne zaštite i nemogućnosti tuženog da postupi po nalogu MUP-a RS od 2.07.2008.godine pošto nepostupanje tužilje nije u neposrednoj vezi sa radom niti na radu.

Cenjeni su i ostali navodi žalbe tuženog za koje Apelacioni sud nalazi da nisu od odlučnog značaja u smislu čl. 382 stav 1 ZPP, jer se njima ne dovodi u sumnju pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja i primene materijalnog prava.

Potvrđena je i odluka o troškovima postupka, jer je ista doneta shodno čl. 149 i 150 ZPP, a prema važećoj advokatskoj tarifi u vreme odlučivanja o troškovima.

S obzirom na izloženo, na osnovu čl. 375 ZPP, odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća-sudija
Bojana Ninković s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)