Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.07.2010.

Gž1 5748/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž1 5748/10
Dana 29.07.2010. godine
B E O G R A D
U IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Biserke Živanović, predsednika veća, Aleksandre Spirkovske i Radomira Kokotovića, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca AA, koga zastupa punomoćnik AB, advokat, protiv tužene Republike Srbije – Ministarstva pravde, koju zastupa Republički javni pravobranilac, Beograd, ulica Nemanjina broj 26, radi naknade štete, odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P br.8404/06 od 17.01.2008. godine ispravljene rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.66939/10 od 20.04.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 29.07.2010. godine, doneo je


P R E S U D U

PREINAČUJE SE presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P br.8404/06 od 17.01.2008. godine ispravljena rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.6939/10 od 20.04.2010. godine u stavu prvom i drugom izreke , pa se ODBIJA tužbeni zahtev tužioca AA, kojim je tražio da se obaveže tužena Republika Srbija – Ministarstvo pravde Republike Srbije da mu na ime neisplaćene naknade za period od 01.10.2003. do 30.09.2006. godine isplati ukupan iznos od 325.869,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 01.10.2003., pa do 30.09.2006. godine, i to:
-iznos od 5.131,00 dinara za mesec oktobar 2003. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 17.12.2003. godine, pa do isplate,
-iznos od 5.407,00 dinara za mesec novembar 2003. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 22.12.2003. godine, pa do isplate,
-iznos od 5.763,00 dinara za mesec decembar 2003. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 22.01.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 5.763,00 dinara za mesec januar 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 02.02.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 4.548,00 dinara za mesec februar 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 09.03.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 4.659,00 dinara za mesec mart 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.04.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 5.971,00 dinara za mesec april 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 07.05.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 5.971,00 dinara za mesec maj 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 10.06.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 5.971,00 dinara za mesec jun 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.07.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 8.612,00 dinara za mesec jul 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 10.08.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 8.612,00 dinara za mesec avgust 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.09.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 8.612,00 dinara za mesec septembar 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 07.10.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 8.942,00 dinara za mesec oktobar 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 11.11.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 8.994,00 dinara za mesec novembar 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 09.12.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 6.536,00 dinara za mesec decembar 2004. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 31.12.2004. godine, pa do isplate,
-iznos od 6.536,00 dinara za mesec januar 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.02.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 9.678,00 dinara za mesec februar 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 11.03.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 9.678,00 dinara za mesec mart 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 12.04.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 9.678,00 dinara za mesec april 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 10.05.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 9.678,00 dinara za mesec maj 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 07.06.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 9.678,00 dinara za mesec jun 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 11.07.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 9.678,00 dinara za mesec jul 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.08.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 10.400,00 dinara za mesec avgust 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 06.09.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 10.400,00 dinara za mesec septembar 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 07.10.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 10.400,00 dinara za mesec oktobar 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 04.11.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 11.029,00 dinara za mesec novembar 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 07.12.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 11.029,00 dinara za mesec decembar 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 28.12.2005. godine, pa do isplate,
-iznos od 11.873,00 dinara za mesec januar 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 03.03.2006. godine, pa do isplate,
-iznos od 11.873,00 dinara za mesec februar 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 04.04.2006. godine, pa do isplate,
-iznos od 11.873,00 dinara za mesec mart 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 04.05.2006. godine, pa do isplate,
-iznos od 11.873,00 dinara za mesec april 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 05.06.2006. godine, pa do isplate,
-iznos od 11.873,00 dinara za mesec maj 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 06.07.2006. godine, pa do isplate,
-iznos od 12.203,00 dinara za mesec jun 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 02.08.2006. godine, pa do isplate,
-iznos od 12.203,00 dinara za mesec jul 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 04.09.2006. godine, pa do isplate,
-iznos od 12.203,00 dinara za mesec avgust 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 05.10.2006. godine, pa do isplate,
-iznos od 12.539,00 dinara za mesec septembar 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 07.11.2006. godine, pa do isplate, kao i da mu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 69.500,00 dinara, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Prvog opštinskog suda u Beogradu P br.8404/06 od 17.01.2008. godine koja je ispravljena rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.66939/10 od 20.04.2010. godine, stavom prvim izreke usvojen je tužbeni zahtev, pa je obavezana tužena da tužiocu na ime neisplaćene naknade za period od 01.10.2003. do 30.09.2006. godine isplati ukupan iznos od 325.869,00 dinara u opredeljenim mesečnim iznosima bliže određenim ovim stavom izreke, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana dospelosti svako pojedinačnog mesečnog iznosa bliže određenim ovim stavom izreke, pa do isplate. Stavom drugim izreke obavezana je tužena da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 69.500,00 dinara. Stavom trećim izreke tužilac je oslobođen troškova plaćana sudskih taksi.

Rešenjem o ispravci Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.66939/10 od 20.04.2010. godine, ispravljena je presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P br.8404/06 od 17.01.2008. godine u stavu prvom izreke, tako što umesto imena organa tužene Republike Srbije „Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu“, treba da stoji „Ministarstvo pravde“ , dok je u preostalom delu presuda ostala neizmenjena.

Protiv navedene presude tužena je blagovremeno izjavila žalbu pobijajući je u stavu prvom i drugom izreke, zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava, s predlogom kao u žalbi.

Tužilac je podneo odgovor na žalbu.

Ispitujući pravilnost ožalbene presude, u granicama ovlašćenja propisanih odredbom člana 372 Zakona o parničnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu je našao da je žalba tužene osnovana.

U postupku donošenja ožalbene presude nisu učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361 stav 2 tačka 1, 2, 5, 7 i 9 ZPP-a, niti druge bitne povrede odredaba parničnog postupka koje bi bile od uticaja na drugačiju odluku suda.

Prema činjeničnom stanju utvrđenom u postupku pred prvostepenim sudom proizilazi da je tužilac zaposlen na radnom mestu dostavljača u opštinskom organu za prekršaje u Prištini, te da mu je u periodu od juna 1999. godine do 20.10.2003. godine isplaćivana naknada zarade u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 25.01.2000. godine i to u visini od 80% od plate koja bi mu u označenom periodu pripadala da je radio, da bi mu se od 20.10.2003. godine naknada zarade isplaćivala u visini minimalne zarade u iznosu od 4.600,00 dinara. Tužilac je visinu svog potraživanja opredelio na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka ekonomsko – finansijske struke od 01.08.2007. godine i novčani iznosi dosuđeni kao u sadržaju stava prvog izreke ožalbene presude, predstavljaju razliku između isplaćenog iznosa i uvećane zarade za 100% u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 02-4586/2003-001 od 17.07.2003. godine.

Na ovako potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje, prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo, zbog čega je ožalbena presuda preinačena, a tužbeni zahtev tužioca odbijen, kao neosnovan.

Naime, odredbom člana 172 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. Da bi isto bilo odgovorno za štetu mora da postoji uzročna veza između te štete i radnje štetnika koja pri tom mora biti protivpravna. U konkretnoj situaciji ne postoji protivpravno ponašanje tužene, obzirom da u spornom periodu tužilac nije bio radno angažovan, ali je primao minimalnu zaradu u skladu sa Zaključkom Vlade RS, koja važi za sva lica i za sva ministarstva, pa i za Ministarstvo pravde. Kako je tužena, u konkretnom slučaju Ministarstvo pravde, sprovodila navedeni Zaključak Vlade, pridržavajući se informacija Vlade koje je ista i donela, i u svemu postupala u skladu sa Ustavom, Zakonom i navedenim Zaključkom, odnosno postupala je zakonito, nema osnova zahtev tužioca za naknadu štete koja se ogleda u razlici između naknade zarade koja je tužiocu isplaćena i zarade koju bi on ostvario da je radio, pa je iz ovih razloga ožalbena presuda morala biti preinačena i tužbeni zahtev tužioca odbijen.

Na sve navedeno pravilno ukazuje i žalba.

Zbog pogrešne primene materijalnog prava u odnosu na postavljeni zahtev za naknadu razlike zarade, a imajući u vidu uspeh stranaka u sporu, preinačeno je i ožalbeno rešenje u stavu drugom izreke i odbijen tužbeni zahtev tužioca za naknadu troškova parničnog postupka, pošto tužilac nije uspeo u sporu, a primenom pravila iz odredbe člana 149 ZPP-a.

Iz iznetih razloga, na osnovu odredbe člana 380 tačka 4 ZPP-a, odlučeno je kao u izreci ove presude.


Predsednik veća – sudija
Biserka Živanović, s.r.


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)