Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

14. јун 2018. године
ОЛИВЕР ДУЛИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 73/12 од 12. јула 2017. године због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359, став 3. КЗ окр. Оливер Дулић је осуђен на казна затвора у трајању од 3 године и 6 месеци, окр. Небојша Јањић је осуђен на казну затвора у трајању од 3 године, док је окр. Зоран Дробњак осуђен на казну затвора у трајању од 1 године, те је свим окривљеним изречена мера забране вршења делатности у државним органима или организацијама са јавним овлашћењима и то: окр. Оливеру Дулићу и Небојши Јањићу у трајању од по 5 година а окр. Зорану Дробњаку у трајању од 3 године.

Окривљени су оглашени кривим што су у периоду од јула месеца 2009. године па до јула месеца 2012. године, у Београду, у својству службеног лица и то: окр. Оливер Дулић, као министар за заштиту животне средине и просторног планирања у Влади Републике Србије, окр. Небојша Јањић, као помоћник министра за заштиту животне средине и просторног планирања у Влади Републике Србије и окр. Зоран Дробњак, као генерални директор ЈП „Путеви Срије“, у поступку одлучивања поводом захтева за издавање саобраћајно техничких услова, локацијских дозвола, сагласности грађевинских дозвола инвеститору „Нуба инвест“ д.о.о. са седиштем у Београду омогућили изградњу линијског инфраструктурног објекта – телекомуникационе мреже, постављања оптичких каблова на државним путевима I и II реда којима управља ЈП „Путеви Србије“, искоришћавањем и прекорачењем својих службених положаја. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал, окр. Оливер Дулић и Небојша Јањић, те њихови браниоци, као и бранилац окр. Зорана Дробњака.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је  16. маја 2018. године решење Кж1 По1 4/18 којим је укинуло првостепену пресуду и предмет вратило првостепеном суду на поновно суђење.

По налажењу Апелационог суда, основано се изјављеним жалбама окривљених и њихових бранилаца доводи у сумњу правилност закључка првостепеног суда да се у њиховим радњама стичу елементи кривичног дела злоупотреба службеног положаја, односно истиче да се такав закључак за сада не може прихватити као правилан јер је изрека првостепене пресуде неразумљива, дати разлози су нејасни док о одређеним одлучним чињеницама важним за правилну одлуку разлози уопште нису дати, тако да је првостепена пресуда донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка.

Код радњи извршења кривичног дела које се окривљенима стављају на терет суд је био дужан да тачно наведе којим од радњи су окривљени искористили свој службени положај, односно учинили их не због интереса службе, односно остваривања циљева службе, већ ради остварења неког сопственог интереса или интереса трећег лица, а с друге стране којим радњама индивидуално одређеним за сваког од окривљених су прекорачили границе службеног овлашћења. Међутим, у изреци првостепене пресуде суда наводи да су сви окривљени радње за које се терете учинили искоришћавањем и прекорачењем граница службеног положаја и овлашћења, те се то не може прихватити као правилно.

Такође, првостепени суд утврђује да су окривљени извршили кривично дело у продуженом трајању, али нигде не наводи ни време, ни место, ни начин извршења појединачних радњи које улазе у састав продуженог кривичног дела.

Када је у питању висина прибављене имовинске користи – у виду избегавања плаћања накнаде државним органима, јавним и јавно комуналним предузећима за издавање не само услова већ и код давања сагласности првостепени суд је био лимитиран оптужницом и то како у погледу врсте, тако и у погледу висине користи. Међутим, у ситуацији када првостепени суд прихвата налаз и мишљење судског вештака остало је потпуно нејасно зашто у изреци првостепене пресуде само за инвеститора „Нуба Инвест“ д.о.о. Београд посебно наводи да се ради о износу од 2.745.363,39 динара, а затим даље у изреци наводи збирно да су окривљени својим радњама инвеститорима „Нуба Инвест“, „Теленор“, „СББ“ – прибавили имовинску корист у укупном износу од 8.092.444,82 динара јер у прихваћеном налазу вештака тачно су опредељени појединачни износи прибављене користи у односу на сваког инвеститора.

Због очигледних недостакака разлога првостепене пресуде, затим повреда процесних одредаба које обавезују суд на давање ваљане и целовите аргументације за своје закључке, као и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, првостепена пресуда је морала бити укинута, а на новом главном претресу првостепени суд ће узети поново у разматрање ову кривично - правну ствар и по савесној и брижљивој оцени свих изведених доказа и утврђених чињеница донеће правилну, на закону засновану и јасно образложену одлуку.


 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)