Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ZAKONSKI PROPISI VEZANI ZA RAD PRAVOSUDNIH ORGANA

„Zaklinjem se svojom čašću da ću svoju funkciju vršiti verno Ustavu i zakonu, po najboljem znanju i umeću i služiti samo istini i pravdi“

(čl. 54. Zakona o sudijama)

Zakonom o sudijama uređena su načela vezana za obavljanje sudijske funkcije, položaj sudije, izbor i prestanak sudijske funkcije, funkcije sudije porotnika i predsednika suda i disciplinska odgovornost sudija.

Zakonom o Visokom savetu sudstva uređen je položaj, nadležnost, organizacija i način rada Visokog saveta sudstva, uslovi i postupak za izbor izbornih članova Saveta, trajanje mandata i prestanak njihove funkcije i obezbeđenje uslova i sredstava za rad Saveta.

Zakonom o sedištima i područjima sudova i tužilaštava uređeno je koji sudovi i tužilaštva postoje u Republici Srbiji, njihova sedišta i područja na kojima vrše nadležnost, te su određena odeljenja Višeg prekršajnog suda i Upravnog suda i područja na kojima vrše nadležnost.

Zakonom o uređenju sudova uređena su načela sudske vlasti, spoljašnje i unutrašnje uređenje sudova, nadležnost sudova, sastav, broj i pravila vezana za sudsko osoblje, pravosudna uprava, obezbeđenje suda i sredstva za rad suda.

Zakonom o pravosudnoj akademiji uređen je njen status, delatnost, organi upravljanja i finansiranja, kao i početna i stalna obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, obuka sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika i obuka sudskog i tužilačkog osoblja.

USLOVI ZA IZBOR ZA SUDIJU

Za sudiju može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit i koji je stručan, osposobljen i dostojan sudijske funkcije (čl. 43. Zakona o sudijama).

Posle položenog pravosudnog ispita potrebno je radno iskustvo u pravnoj struci: dve godine za sudiju prekršajnog suda, tri godine za sudiju osnovnog suda, šest godina za sudiju višeg suda, privrednog suda i Višeg prekršajnog suda, deset godina za sudiju apelacionog suda, Privrednog apelacionog suda i Upravnog suda i dvanaest godina za sudiju Vrhovnog kasacionog suda (čl. 44. Zakona o sudijama.

Ostali uslovi za izbor sudije su stručnost, osposobljenost i dostojnost (čl. 45, stav 1. Zakona o sudijama).  

PRAVA I DUŽNOSTI SUDIJE

Sudija je dužan da u svakoj prilici održi poverenje u svoju nezavisnost i nepristrasnost (čl. 3, stav 1. Zakona o sudijama).

Sudija je dužan da nepristrasno vodi postupak po svojoj savesti, u skladu sa vlastitom procenom činjenica i tumačenjem prava, uz obezbeđenje pravičnog suđenja i poštovanje procesnih prava stranaka garantovanih Ustavom, zakonom i međunarodnim aktima (čl. 3, stav 2. Zakona o sudijama).

Sudija ima pravo na platu u skladu sa dostojanstvom sudijske funkcije i njegovom odgovornošću. Plata sudije znači garanciju njegove nezavisnosti i sigurnosti njegove porodice (čl. 4. Zakona o sudijama).

Sudija ima pravo i obavezu na stručno usavršavanje i obuku o trošku Republike Srbije, u skladu sa posebnim zakonom (čl. 9, stav 1. Zakona o sudijama). 

ZABRANA UTICAJA NA SUD

Zabranjeno je korišćenje javnog položaja, sredstava javnog obaveštavanja i bilo koje javno istupanje kojim se neprimereno utiče na tok i ishod sudskog postupka. Zabranjen je i svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku (čl. 6. Zakona o uređenju sudova).

ODREĐIVANjE SUDEĆEG SUDIJE

Sudija koji sudi određuje se nezavisno od toga ko su stranke i kakve su okolnosti pravne stvari. Samo sudska vlast može sudijama da raspoređuje predmete, po unapred utvrđenim pravilima (čl. 5. Zakona o uređenju suova).

UPUĆIVANjE SUDIJE

Sudija može biti upućen na rad samo u drugi sud iste vrste i istog ili neposredno nižeg stepena, najduže godinu dana. Izuzetno, sudija može biti upućen u sud neposredno višeg stepena, ako ispunjava zakonom propisane uslove za izbor za sudiju suda u koji se upućuje (čl. 20, stavovi 1. i 2. Zakona o sudijama).

Sudija može biti upućen, radi obavljanja stručnih poslova, u Visoki savet sudstva, ministarstvo nadležno za pravosuđe, instituciju nadležnu za obuku u pravosuđu i međunarodnu organizaciju u oblasti pravosuđa. Upućivanje može trajati najduže tri godine. Za vreme upućivanja sudija se može osloboditi vršenja sudijske funkcije, na osnovu odluke Visokog saveta sudstva. U slučaju upućivanja u ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sudija se obavezno oslobanja vršenja sudijske funkcije (čl. 21, stavovi 1, 3, 4 i 5. Zakona o sudijama).

VREDNOVANjE RADA SUDIJA

Rad svih sudija i predsednika sudova podleže redovnom vrednovanju koje obuhvata sve aspekte sudijskog posla, odnosno posla predsednika suda i predstavlja osnov za izvor, obaveznu obuku sudija i razrešenje (čl. 32, stav 1. Zakona o sudijama).

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SUDIJA

Disciplinski prekršaj je nesavesno vršenje sudijske funkcije ili ponašanje sudije nedostojno sudijske funkcije, koji je propisan Zakonom o sudijama (čl. 89).

Disciplinski prekršaji su:

Disciplinske sankcije su: javna opomena, umanjenje plate do 50% do jedne godine i zabrana napredovanja u trajanju do tri godine (čl. 91. Zakona o sudijama). 

Kad utvrdi odgovornost sudije za težak disciplinski prekršaj, Disciplinska komisija pokreće postupak za razrešenje sudije (čl. 92. Zakona o sudijama).

Disciplinski organi su: Disciplinski tužilac i njegovi zamenici i Disciplinska komisija, koje obrazuje Visoki savet sudstva (čl. 93. Zakona o sudijama).

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Za štetu koju sudija prouzrokuje nezakonitim ili nepravilnim radom odgovara Republika Srbija (čl. 6, stav 1. Zakona o sudijama).

UDALjENjE SUDIJE SA FUNKCIJE

Sudija se udaljuje sa funkcije kad mu je određen pritvor, a može biti udaljen sa funkcije kad je pokrenut postupak za njegovo razrešenje ili krivični postupak za delo zbog koga može biti razrešen (čl. 14. Zakona o sudijama).

SVI RAZLOZI ZA PRESTANAK SUDIJSKE FUNKCIJE

Sudijska funkcija prestaje na zahtev sudije, kad sudija navrši radni vek, kad trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje sudijske funkcije, kad ne bude izabran na stalnu funkciju ili kad bude razrešen (čl. 57. Zakona o sudijama).

Sudija se razrešava kad je osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim sudijske funkcije, kad nestručno vrši funkciju ili zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja (čl. 62. Zakona o sudijama).

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)