Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
 
PREDSEDNIK SUDA


Izbor predsednika suda regulisan je odredbama Zakona o sudijama.

Predsednik suda bira se, između sudija istog ili višeg stepena, na četiri godine i može biti ponovo izabran. Sudija koji je izabran za predsednika suda obavlja i sudijsku funkciju u tom sudu. Narodna skupština bira predsednika suda, na predlog Visokog saveta sudstva.

Ovlašćenja i dužnosti predsednika suda regulisani su Zakonom o sudijama, Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom. Shodno navedenim propisima, predsednik suda:

•   predstavlja sud i odgovoran je za pravilan i blagovremen rad suda;  
•   organizuje rad u sudu;
•   stara se o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda;
•   rukovodi sudskom upravom;
•   stara se o sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika, izdavanjem naredbi i uputstva;
•   nadzire rad sudskih odeljenja i službi;
•   obezbeđuje zakonitost, red i tačnost u sudu, nalaže otklanjanje nepravilnosti i sprečava odugovlačenje u radu;
•   vrši poslove u vezi sa programom stručnog usavršavanja i obuke sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika;
•   razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovlači,
    da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod,
    i preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom;
•   predsednik neposredno višeg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu nižeg suda
    i da pri nečinjenju predsednika nižeg suda donese akte iz njegovog delokruga;
•   ako pri razmatranju godišnjeg izveštaja o radu utvrdi da u sudu postoji veći broj nerešenih predmeta,
    donosi Program rešavanja starih predmeta;
•   vrši druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom.

Predsednik suda ima jednog ili više zamenika koji obavljaju posao u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti. Pojedine delatnosti sudske uprave predsednik može poveriti svom zameniku ili predsednicima odeljenja. Ovo ne važi za poslove koji se odnose na odlučivanje o pravima sudija na osnovu rada, utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanje o radnim odnosima sudskog osoblja u slučaju kada je to zakonom određeno, kao i na udaljenje sudije i sudije porotnika sa dužnosti.

U poslovima sudske uprave predsedniku suda pomaže sekretar suda i menadžer suda.

U Apelacionom sudu u Beogradu utvrđena je i organizaciona jedinica kabinet predsednika suda u kojem se obavljaju poslovi koji doprinose ostvarivanju funkcije predsednika suda, poslovi za odnose sa javnošću i komunikaciju sa medijima, kao i drugi administrativno tehnički poslovi iz delokruga rada predsednika suda.

Kabinetom predsednika Apelacionog suda u Beogradu rukovodi predsednik Apelacionog suda u Beogradu sudija Duško Milenković, a u okviru kabineta radi koordinator za medije Mirjana Piljić i administrativno tehnički sekretar Biljana Kašiković.

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)