Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

SUDIJE  POROTNICI

Pored profesionalnih sudija u sastav sudskih veća ulaze i sudije porotnici koji predstavljaju građane koji učestvuju u suđenjima.  

Za sudiju porotnika može biti imenovan punoletni državljanin Republike Srbije koji je dostojan funkcije sudije porotnika i u momentu imenovanja ima manje od sedamdeset godina života. Pri imenovanju vodi se računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o znanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama sudskih stvari.  

Specifičnost vezana za imenovanje je da se u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima biraju sudije porotnici iz redova stručnih lica koja imaju iskustva u radu sa decom i mladima, dok se u krivičnim postupcima prema maloletnicima sudije porotnici biraju iz redova nastavnika, učitelja, vaspitača, kao i drugih stručnih lica koja imaju iskustvo u radu sa decom i mladima.  

Imenovanje sudija porotnika vrši Visoki savet sudstva, a na predlog ministra nadležnog za pravosuđe. Pre predlaganja ministar pribavlja mišljenje suda za koji se imenuje sudija porotnik.  

Sudija porotnik se imenuje na pet godina i može biti ponovo imenovan.  

Imenovanje porotnika se uvek vrši za određeni sud, a odlukom Visokog saveta sudstva se utvrđuje broj sudija porotnika u svim sudovima.  

Sudija porotnik ne može biti advokat ni pružati usluge i stručne savete uz naknadu, a sa funkcijom sudije porotnika nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štetni po ugled suda.  

Evidencije o sudijama porotnicima i o podacima potrebnim za vođenje ličnih listova nalaze se u sudskoj upravi.  

Sudija porotnik ima pravo na naknadu troškova nastalih na funkciji, naknadu za izgubljenu zaradu i pravo na nagradu. Uslove i visinu naknade  i nagrade propisuje Visoki savet sudstva.  

Predsednik suda udaljuje sudiju porotnika sa funkcije ako je protiv njega pokrenut postupak za krivično delo zbog koga može biti razrešen ili postupak za razrešenje, a udaljenje traje do okončanja postupka.  

Funkcija sudije porotnika ne prestaje zbog navršenja radnog veka, već u slučaju kada jeukinut sud u kome obavlja funkciju, razrešenjem i istekom mandata. Postupak u kome se utvrđuju razlozi za prestanak funkcije sudije porotnika pokreću predsednik suda, predsednik neposredno višeg suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i ministar nadležan za pravosuđe. Postupak vodi i odluku donosi Visoki savet sudstva.  

U Srbiji je 23. maja 2008. godine osnovano Društvo sudija porotnika čiji je cilj afirmacija uloge, funkcije i položaja sudija porotnika u pravosudnom sistemu Srbije i uopšte. Bliže informacije o navedenom društvu možete potražiti na adresi www.drustvosudijaporotnikasrbije.rs
 
Apelacioni sud u Beogradu ima deset sudija porotnika koji su zakletvu pred predsednikom suda, sudijom Duškom Milenkovićem, položili 02. februara 2015. godine.  

U Apelacionom sudu u Beogradu raspoređeni su sledeće sudije porotnici: 

1. Boris Kojić, 1954, Beograd, diplomirani pravnik, nezaposlen, VSS
2. Branko Munđa, 1954, Beograd, mašinski tehničar, nezaposlen, SSS
3.  Ivan Štambuk, 1951, Beograd, diplomirani pravnik, penzioner, VSS
4. Jovana Ivanović, 1980, Beograd, SSS - zubotehnička, preduzetnik, SSS
5. Krsto Ivković, 1946, Nevesinje-BiH, diplomirani ekonomista, penzioner, VSS
6. Ljiljana Joksimović, 1958, Beograd, diplomirani ekonomista, penzioner, VSS
7. Mirjana Jakšić, 1958, Beograd, diplomirani pravnik, penzioner, VSS
8. Rale Trifunović, 1952, Plav – Crna Gora,  diplomirani pravnik, zaposlen, VSS
9. Sonja Tucović, 1962, Bajina Bašta, I stepen Pravnog fakulteta, nezaposlena i
10. Veroljub Andrejić, 1951, Beograd, ekonomista, nezaposlen, VS
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)