Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

SUDSKA UPRAVA

Unutrašnje uređenje i rad Apelacionog suda regulisani su Zakonom o sudijama, Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.

Poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast. Ovi poslovi su u nadležnosti sudske uprave i organizuju se tako da sud svoju funkciju vrši zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olakšalo obavljanje poslova u sudu sa što manje troškova.

Sudsku upravu Apelacionog suda u Beogradu čine:

predsednik suda  sudija Duško Milenković

prvi zamenik predsednika suda  sudija Gordana Komnenić

zamenik predsednika suda  sudija Persida Jovanović

zamenik predsednika suda sudija Milena Rašić

sekretar suda  viši savetnik Vesna Baratović
 
sudijski pomoćnik - viši savetnik Sanja Raco
 
samostalni savetnik za kadrovske i personalne poslove Slađana Ognjenović

poslovi sa porotom i administrativni poslovi u sudskoj upravi - mlađi savetnik Biljana Gavranović

referenti za administrativno tehničke poslove u sudskoj praksi - Ilinka Barać i Milena Vesić

Predsednik  suda rukovodi poslovima sudske uprave koji se odnose na unutrašnju organizaciju. Sudski poslovnik određuje sledeće poslove sudske uprave koji su u nadležnosti Apelacionog suda:  

  • uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;
  • pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika;
  • razmatranje pritužbi i predstavki;
  • vođenje statistike i izrada izveštaja;
  • finansijsko i materijalno poslovanje suda;
  • stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;
  • donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju odnosi u sudu;
  • poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i obukom sudija i sudskog osoblja;
  • poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na  korišćenje;
  • druge delatnosti vezane za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili  opštim aktom suda.

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)