Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

SONjA MANOJLOVIĆ

Lični podaci
Datum rođenja: 03. jul 1951. godine
Mesto rođenja: Zrenjanin
 
Obrazovanje i kvalifikacije
Pravosudni ispit položila 1976. godine.
diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1974. godine

Radno iskustvo
- od januara 2010. godine sudija Apelacionog suda u Beogradu:

 - od 2002. godine sudija u Vrhovnom sudu Srbije;
- od 1995. godine sudija u Okružnom sudu u Beogradu;
- od 1978. godine sudija u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu;
- od septembra 1977. godine stručni saradnik u Okružnom sudu u Beogradu;
- od marta 1977. godine stručni saradnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu;
- od jula 1975. godine pripravnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu.

Sertifikati
- Sertifikat o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih

Ostale aktivnosti u oblasti pravosuđa
- član Nadzornog odbora Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu;
- član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
- član Komisije za lustraciju;
- član radne grupe za izradu Sudskog poslovnika;
- učesnik u radu velikog broja naučnih skupova, stručnih savetovanja i okruglih stolova organizovanih u vezi sa suđenjem za organizovani kriminal, za ratne zločine, zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, materiju informisanjem i pravosuđem, i skoro svih pitanja vezanih za krivičnoprocesno i krivičnomaterijalno zakonodavstvo;
- u Vrhovnom sudu Srbije bila član Velikog personalnog veća;
- u okviru Pravosudnog centra u Beogradu kao predavač, obavljala poslove vezane za implementaciju novih zakonskih propisa, harmonizaciju krivičnog zakonodavstva Republike Srbije sa evropskim zakonodavstvom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama i ugovorima, kao i materije vezane za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda;
- bila član Radne grupe za izradu Zakona protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
- bila član Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Publikacije i ostali radovi
- „Neka sporna pitanja i dileme kod maloletničkog krivičnog zakonodavstva“;
- „Neki aspekti veštačenja kao dokaza u krivičnom postupku“;
- „Ljudske slobode i pritvor“;
- „Pravni lekovi i pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima“;
- „Sistem pravnih lekova u krivičnom postupku“;
- „Krivična dela protiv službene dužnosti“;
- „Krivično delo kršenje zakona od strane sudije“;
- „Alternativne krivične sankcije“;
- „Mere obezbeđenja prisustva okrivljenog lica i efikasnost krivičnog postupka“;
- „Ponavljanje krivičnog postupka“;
- „Vremensko važenje krivičnog zakonodavstva – primena blažeg zakona“.

Strani jezici
Engleski i ruski jezik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)