Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

KONKURSI

24.05.2010.

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE ŠEST IZVRŠILAČKIH 
RADNIH MESTA SUDIJSKI POMOĆNIK NA NEODREĐENO VREME

Obaveštavamo da je Apelacioni sud u Beogradu raspisao interni konkurs za popunjavanje šest izvršilačkih radnih mesta sudijski pomoćnik na neodređeno vreme, na koji mogu da se prijave državni službenici iz sudova opšte i posebne nadležnosti.

Oglas o internom konkursu je objavljen 24. maja 2010. godine na oglasnoj tabli Apelacionog suda u Beogradu i na internet stranici suda www.bg.ap.sud.rs. Kandidati mogu da podnesu prijave u roku od 8 dana od dana oglašavnja konkursa.

Kandidati prijavu treba da podnesu Apelacionom sudu u Beogradu, Ulica Nemanjina broj 9, sa naznakom „za interni konkurs“ i nazivom radnog mesta na koje se konkuriše.

Grb

R E P U B L I K A  S R B I J A

APELACIONI SUD U BEOGRADU

Na osnovu člana 47, 48 i 50. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 81/05, 83/05 i 104/09) i člana 6. stav 2. i 9. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 3/06, 41/07 i 109/09) i na osnovu člana 13. tačka 1. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Apelacionom sudu u Beogradu I Su. br. 1/10-38 od 27.04.2010. godine, koji je stupio na pravnu snagu 14.05.2010. godine

OGLAŠAVA INTERNI KONKURS

za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme

I

Izvršilačko radno mesto koja se popunjava:

  1. RADNO MESTO SUDIJSKI POMOĆNIK6 izvršilaca

a) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u sudskom veću obavlja sledeće poslove: pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

b) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u Odeljenju sudske prakse obavlja sledeće poslove: prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa, pregleda sve predmete u kojima je doneta odluka po žalbi, u cilju ujednačavanje sudske prakse, priprema referate o pregledanim predmetima za nadzornog sudiju, priprema nacrte sentenci i mišljenja sudske prakse, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

v) Opis poslova: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u Pripremnom odeljenju obavlja sledeće poslove: proučava predmete koji su prosleđeni u Apelacioni sud u Beogradu radi odlučivanja po žalbi, sačinjava službene beleške, analize i obaveštenja po nalogu nadzornog sudije, priprema referate za nadzornog sudiju u pogledu ispitivanja procesnih pretpostavki za vođenje postupka i odlučivanja o pravnim lekovima, priprema nacrte odluka o dozvoljenosti pravnog leka, određuje visinu sudske takse, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

g) Uslovi za rad: Pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo od najmanje dve godine u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

d) Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci, uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

II

Način oglašavanja internog konkursa i pravo učešća na internom konkursu

Oglas o internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta sudijski pomoćnik na neodređeno vreme objavljuje se na oglasnoj tabli Apelacionog suda u Beogradu i web site Apelacionog suda u Beogradu www.bg.ap.sud.rs.  

Na internom konkursu mogu da učestvuju državni službenici iz sudova opšte i posebne nadležnosti u skladu sa članom 11. Zakona o uređenju sudova.

III

Rok za podnošenje prijava na interni konkurs i sadržina prijava

Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen na oglasnoj tabli Apelacionog suda u Beogradu.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

IV

Adresa na koju se podnose prijave za interni konkurs

Apelacioni sud u Beogradu, Beograd, Nemanjina broj 9, sa naznakom: „za interni konkurs“ i nazivom radnog mesta na koje se konkuriše.

V

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Slađana Ognjenović, saradnik za kadrovske i personalne poslove, telefon: 363-5060.

Napomena: Fotokopije dokumenata koje nisu overene kod nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se razmatrati.

Državni službenik koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

V.F. PREDSEDNIKA SUDA

Sudija Radmila Dragičević Dičić

 

U 18 SUDOVA JOŠ 104 SUDIJE

13.05.2010.

Visoki savet sudstva odlučio je da poveća broj sudija u 18 sudova u Srbiji, saopštio je u sredu VSS.

Na sednici koja je održana u sredu 11. maja, doneta je odluka o povećanju broja za 104 sudijskih mesta, navodi se u saopštenju.

U Apelacionom sudu u Beogradu biće angažovano još pet sudija, u Apelacionom sudu u Novom Sadu četiri, u Višem sudu u Beogradu 25, a u Višim sudovima u Jagodini, Kraljevu i Kruševcu po jedan sudija.

Viši sud u Leskovcu dobio je još dva sudijska mesta, Viši sud u Novom Sadu šest, Prvi osnovni sud u Beogradu 31, Osnovni sud u Kruševcu tri, a Osnovni sudovi u Novom Pazaru, Pirotu i Smederevu još dvoje sudija.

Broj sudija u Osnovnom sudu u Subotici povećan je za tri mesta, u Privrednom apelacionom i Privrednom sudu u Beogradu za po šest i Privredni sud u Novom Sadu i Upravni sud za po dva mesta, dodaje se u saopštenju.

(Preuzeto od Novinske agencije „Beta“)

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)