Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

ZA SEĆANjE NA SUDIJU VERU PETROVIĆ

30.12.2011.

Povodom smrti naše uvažene koleginice sudije Vere Petrović, u želji i da na ovaj način sačuvamo uspomenu na nju, dajemo kratak pregled njene biografije:

Sudija Vera Petrović je rođena 28. maja 1968. godine u Kruševcu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je završila 1992. godine, a pravosudni ispit je položila 1994. godine.

Od maja 1992. godine bila je pripravnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a od septembra 1994. godine bila je stručni saradnik Okružnog suda u Beogradu. Za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu imenovana je avgusta 1997. godine, a od marta 2005. godine sudijsku funkciju vršila je u Okružnom sudu u Beogradu.

Od osnivanja Apelacionog suda u Beogradu, 1. januara 2010. godine, sudija Vera Petrović svoju funkciju je vršila u Građanskom odeljenju ovog suda i isticala se izrazitim rezultatima rada.

Pored sudijske funkcije bila je angažovana i kao predavač na temu ljudskih i građanskih prava. 

 

OGLAS - JAVNI KONKURS

30.11.2011.

R E P U B L I K A   S R B I J A
APELACIONI SUD U BEOGRADU

Na osnovu člana 47, 48, 49, 54 i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09)  člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 4/07 i 109/09) i na osnovu člana 13 tačka 1 i člana 16v. tačka 18. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Apelacionom sudu u Beogradu I Su. br. 1/10-38 od 27.04.2010. godine, koji je stupio na pravnu snagu 14.05.2010. godine

OGLAŠAVA JAVNI KONKURS

za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme

I

Izvršilačko radno mesto koja se popunjava:

  1. RADNO MESTO SUDIJSKI POMOĆNIK– 7 izvršilaca

a) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u sudskom veću obavlja sledeće poslove: pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

b) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u Odeljenju sudske prakse obavlja sledeće poslove: prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa, pregleda sve predmete u kojima je doneta odluka po žalbi u cilju ujednačavanje sudske prakse, priprema referate o pregledanim predmetima za nadzornog sudiju, priprema nacrte sentenci i mišljenja sudske prakse, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

v) Uslovi za rad: Pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo od najmanje dve godine u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

g) Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci, uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora.

II

Izvršilačko radno mesto koja se popunjava:

  1. RADNO MESTO U PRIJEMNOJ KANCELARIJI I EKSPEDICIJI1 izvršilac

a) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: prima spise, podneske, novčana pisma, telegrame i ostala pismena upućena sudu preko poštanske službe, kurira, dostavljača ili neposredno, odvaja pismena prema hitnosti i materiji, raspoređuje ih po odeljenjima i stara se da pismena budu uredno i na vreme predata sudskim odeljenjima, organizuje njihovo sređivanje po vrsti i rednim brojevima godina. Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, upravitelja pisarnice ili zamenika upravitelja pisarnice i priprema sve potrebne izveštaje.

b) Uslovi za rad: Srednja stručna sprema, jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit.

v) Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci, uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora.

III

Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijava

Rok za podnošenje prijava na konkurs za sva radna mesta je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

IV

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs

Apelacioni sud u Beogradu, Beograd, Nemanjina broj 9, sa naznakom: „za javni konkurs“ i nazivom radnog mesta na koje se konkuriše.

V

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Slađana Ognjenović, saradnik za kadrovske i personalne poslove, telefon: 363-5060.

Napomena:

Fotokopije dokumenata koje nisu overene kod nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se razmatrati.

Državni službenik koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

V.F. PREDSEDNIKA SUDA
Sudija
Radmila Dragičević Dičić

 

 

U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU ODRŽANO SAVETOVANjE NA TEMU „MEDIJSKO PRAVO“

21.10.2011.

Apelacioni sud u Beogradu je danas ugostio dva ugledna pravna stručnjaka iz oblasti medijskog prava – profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu dr Vladimira Vodinelića i docenta istog Fakulteta dr Sašu Gajina.

Savetovanje je organizovano u cilju približavanja prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti medijskog prava sudijama i sudijskim pomoćnicima, kao i radi celovite analize dosadašnje sudske prakse u toj oblasti. Na savetovanju su razmatrana i pitanja koja su se u dosadašnjoj sudskoj praksi u oblasti medijskog prava pokazala kao sporna.

Sastanku su prisustvovale sudije i sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu i viših i osnovnih sudova koji potpadaju pod nadležnost ovog suda.

Ovo je prvo savetovanje stručnog karaktera organizovano od strane Apelacionog suda u Beogradu i nastalo je, prevashodno, kao rezultat težnje da se zbog značaja koju ova oblast prava ima sudska praksa ujednači i na taj način doprinese većoj pravnoj sigurnosti.
Zaključci koji su izvedeni na ovom savetovanju ukazali su na potrebu za organizovanjem ovakve vrste skupova češće zbog čega će Apelacioni sud u Beogradu nastojati da i ubuduće organizuje ovaj tip savetovanja i na taj način da što veći doprinos uspostavljanju neophodnih uslova za afirmaciju pravde u Republici Srbiji.

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU POČEO DA „SKLADIŠTI“ PAPIR ZA RECIKLAŽU

23.09.2011.

Na inicijativu vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu sve sudije i zaposleni u ovom sudu će ubuduće na posebno za to određeno mesto odlagati svu neupotrebljivu hartiju koja će se zatim davati na reciklažu.

Na ovaj način Apelacioni sud u Beogradu se pridružio akciji spasavanja životne sredine.

Verujemo da će ova akcija podstaći i druge organe da recikliraju materijal koji koriste u procesu rada i da tako svi pokažemo društveno odgovorno ponašanje ne samo prema sebi već i prema našem okruženju.

 

 

NOVOIZABRANA SUDIJA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, JOVANKA KAŽIĆ, STUPILA NA FUNKCIJU

22.08.2011.

Na svečanoj sednici svih sudija održanoj 22. avgusta 2011. godine sudija Jovanka Kažić, koja je odlukom Visokog saveta sudstva izabrana za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, stupila je na funkciju.

Promenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2011. godinu sudija Jovanka Kažić je raspoređena u Građansko odeljenje Apelacionog suda u Beogradu.

Nakon stupanja na funkciju sudije Jovanke Kažić u Apelacionom sudu u Beogradu sudijsku funkciju obavlja 73 sudija (uključujući i predsednika suda).

SUDIJI VERI MUŠOVIĆ, NAKON VIŠEDECENIJSKOG RADA U SRPSKOM PRAVOSUĐU, PRESTALA SUDIJSKA FUNKCIJA

15.05.2011.

Sudiji Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu, Veri Mušović, je usled navršenja radnog veka, prestala sudijska funkcija.

Odlaskom sudije Vere Mušović Apelacioni sud u Beogradu nastavlja svoj rad sa sedamdeset i dvoje sudija (uključujući i predsednika suda), od utvrđenog broja od osamdeset i osam sudija.

Sudija Vera Mušović je pre izbora u Apelacioni sud u Beogradu bila dugogodišnji sudija Okružnog suda u Beogradu i ceo svoj radni vek, počev od 1972. godine, je provela radeći u sudu.

Biografiju sudije Vere Mušović možete pročitati ovde.

SAOPŠTENjE APELACIONOG SUDA POVODOM PRESUDE DONETE U POSTUPKU KOJI JE VOĐEN PROTIV OKRIVLjENOG UROŠA MIŠIĆA

4.05.2011.

Povodom donete odluke po žalbama izjavljenim protiv presude Višeg suda u Beogradu kojom je okr. Uroš Mišić oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, imajući u vidu veliko interesovanje javnosti u pogledu donete durgostepene odluke, Apelacioni sud u Beogradu, obaveštava javnost, da je učinio sve da se, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, pravilno i potpuno utvrdi činjenično stanje u ovom krivičnom postupku. Upravo iz tih razloga sudsko veće Apelacionog suda u Beogradu donelo je odluku da se otvori glavni pretres i rasvetle sve činjenice koje su bile sporne u prvostepenom postuku.

Nakon održanog glavnog pretresa pred drugostepenim sudom i ocene izvedenih dokaza, Apelacioni sud, preinačio je presudu Višeg suda u Beogradu kojom je okr. Uroš Mišić oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, u pogledu pravne kvalifikacije i odluke o kazni.

Radnje izvršenja, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, od strane Apelacionog suda, umesto za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, pravno su kvalifikovane kao izvršenje krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira iz člana 23, stav 3. u vezi sa stavom 1. Zakona o javnom redu i miru RS. Tokom drugostepenog postupka, a na bazi sudsko – medicinskog veštačenja i veštačenja izvršenog od strane veštaka pirotehničke struke, Apelacioni sud je utvrdio da okrivljeni gorući deo upaljene baklje nije pokušao da ugura oštećenom u usta jer lokalizacija opekotina nije neposredno u predelu usana, već je u predelu leđa i leve strane lica koja zahvata i kosmati deo. Pregledom snimka je utvrđeno da je napad bakljom od strane okrivljenog trajao 2 sekunde. Na ovaj način Apelacioni sud je utvrdio da se radi o običnim teškim telesnim povredama i da umišljaj tuženog nije išao za tim da oštećenog liši života, već da napadne službeno lice u obavljanju poslova javnog reda i mira.

U skladu sa ovakvom pravnom kvalifikaciojom dela i utvrđenim činjenicama Apelacioni sud preinačio je presudu Višeg suda u Beogradu i u pogledu odluke o kazni, te je okr. Uroša Mišića za ovo krivično delo, osudio, umesto na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 meseci. U preostalom delu prvostepena presuda je potvrđena.

Odluka o kazni je doneta shodno tome da je okrivljeni Uroš Mišić, odlukom ovog suda osuđen za lakše krivično delo za koje je inače predviđena minimalna kazna zatvora od tri godine, što znači da u konkretnom slučaju nije bilo ublažavanja minimalne zakonom propisane kazne za ovo delo. Takođe, po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud nije dao adekvatan značaj okolnostima da je predmetno krivično delo okrivljeni izvršio kao mlađe punoletno lice, da do sada nije osuđivan, kao i činjenicu da su veštaci koji su obavili veštačenje okrivljenog naveli da s obzirom na njegove karakteristike ličnosti se ne očekuje u daljem toku života recidiv, tj. povrat. Apelacioni sud je prilikom donošenja odluke o kazni imao u vidu i dužinu trajanja prvostepenog postupka, koje se po nalaženju Apelacionog suda ne može smatrati suđenjem u razumnom roku.

Presuda Apelacionog suda u Beogradu, iako je postupak koji joj je prethodio izazivao veliku medijsku pažnju i pritisak javnosti, doneta je isključivo na osnovu činjenica koje je sud utvrdio na pretresu pred drugostepenim sudom i na osnovu uverenja suda da se kaznom koja je izrečena presudom postiže, prevashodno, specijalna, a zatim i generalna prevencija.

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU DOBIO JOŠ JEDNOG SUDIJU

15.04.2011.

Na sednici svih sudija Apelacionog suda u Beogradu održanoj 13. aprila 2011. godine na sudijsku funkciju u ovom sudu stupio je sudija Vučko Mirčić.

Promenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2011. godinu sudija Vučko Mirčić je raspoređen u Krivično odeljenje i Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu.

Dolaskom sudije Vučka Mirčića Apelacioni sud u Beogradu nastavlja svoj rad sa 73 sudija (uključujući i predsednika suda).

Sudija Vučko Mirčić je pre dolaska u ovaj sud sudijsku funkciju obavljao u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal nekadašnjeg Okružnog suda u Beogradu i bio je član prvog saziva Visokog saveta sudstva.

 

SUDIJSKI POMOĆNICI APELACIONOG SUDA U BEOGRADU U OKVIRU PROJEKTA OEBS-A „PRAVDA I RATNI ZLOČINI“ POSETILI EVROPSKI SUD ZA LjUDSKA PRAVA

11.04.2011.

Sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu: Olivera Memarović, Branislava Munjić i Igor Rmandić, koji su angažovani na projektu OEBS – a „Pravda i ratni zločini“, bili su u dvodnevnoj poseti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Cilj seminara bio je upoznavanje učesnika sa načinom rada Evropskog suda za ljudska prava kroz predstavljanje procedure po kojoj taj sud radi.

Na ovaj način i mladim kolegama je omogućeno da se neposredno upoznaju sa načinom rada ovog evropskog suda i da tako stečena iskustva i praktično primene.

 

ZAKONI I PRAVOSUĐE

1.04.2011.

Poslanici Skupštine Srbije okončali su juče sednicu započetu 2. marta usvajanjem tridesetak zakona i ratifikacijom više međunarodnih sporazuma, kao i donošenjem nekoliko kadrovskih odluka. Između ostalog podržani su zakoni o porezu na imovinu, planiranju i izgradnji, socijalnoj zaštiti, sportu.

Skupština Srbije izabrala je juče članove Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva iz reda pravosuđa, čime je „zaokruženo“ konstituisanje ta dva organa. Novi članovi DVT su zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Branko Stamenković, javni tužilac u Drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu Danijela Sinđelić i zamenica javnog tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Kraljevu Majda Rakić. U DVT su izabrani i zamenik javnog tužioca u Republičkom javnom tužilaštvu Zorica Stojšić, tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević i zamenik javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu Dragoljub Barjamović. Za članove VSS izabrani su sudija u Vrhovnom kasacionom sudu Mirjana Ivić, sudija u Apelacionom sudu u Beogradu Milimir Lukić, sudija u privrednom sudu u Zrenjaninu Aleksandar Stoiljković, sudija u Višem prekršajnom sudu Blagoje Jakšić, sudija Osnovnog suda u Subotici Sonja Vidanović i sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Branka Bančević.

(Preuzeto od dnevnog lista „Danas“)

 

  Sledeća strana»
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)