Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

SAOPŠTENjE ZA SREDSTVA JAVNOG INFORMISANjA POVODOM DONETE ODLUKE U PREDMETU KŽ2 Po1 326/13

21.08.2013.

Postupak po molbi za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnom postupku protiv Berezovski Borisa Avramoviča

Povodom donete odluke po žalbama izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja od 11.07.2013.godine u postupku po molbi za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnom postupku protiv Berezovski Borisa Avramoviča, po zamolnici Glavnog tužilaštva Ruske Federacije od 29.10.2012. godine, imajući u vidu veliko interesovanje javnosti u pogledu donete durgostepene odluke, Apelacioni sud u Beogradu, obaveštava javnost o sledećem:

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje od 11.07.2013. godine određena je privremena mera obezbeđenja oduzimanja imovinske koristi, tako što je kompanijama “Danube foods group BV iz Amsterdama i kompaniji “Clates holoding BV”, zabranjeno otuđenje i opterećenje njihovih udela u privrednim subjektima i to: kompaniji “Bambi Banat” AD Beograd, kompaniji “Zabavni park za decu i omladinu Bambi park”, kompaniji “AD IMLEK”, kompaniji “Mlekara Subotica” AD, kompaniji “Knjaz Miloš” AD, kompaniji “Knjaz Miloš-Natura” DOO Beograd – Batajnica, kompaniji “Belosavac 2001” DOO Smederevska Palanka, i kompaniji “Sekopak” DOO Beograd, uz zabranu korišćenja i raspolaganja pravima iz akcija i udela navedenih privrednih subjekata uključujući i uskraćivanje prava prinudnim upravnicima imovine Berezovski Borisa Abramoviča, predstavnicima kompanije “Grant thornton UKLLP”, da zaključuju pravne poslove koji se odnose na raspolaganje predmetnim akcijama i vlasničkim udelima.  Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti kao i Agenciji za privredne registre naređeno je da izvrše upis navedene zabrane otuđenja i opterećenja akcija. Određeno je da privremena mera obezbeđenja oduzimanja imovinske koristi ima trajati do drugačije odluke suda, a najduže do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka koji se vodi po zahtevu Glavnog tužilaštva Ruske Federacije.

Istim rešenjem u tački II izreke odbijen je predlog Glavnog tužioca Ruske Federacije od 29.10.2012. godine za određivanje privremene mere obezbeđenja imovinske koristi u odnosu na kompaniju “Knjaz Miloš Banjaluka” i kompaniju “Knjaz Miloš Montenegro”.

Protiv prvostepenog rešenja žalbe su izjavili punomoćnici kompanija prema kojima je izrečena privremena mera.

Apelacioni sud u Beogradu, posebno odeljenje, je u sednici veća koja je održana dana 14.08.2013.godine razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i po oceni žalbenih navoda i predloga, našao da su žalbe punomoćnika osnovane zbog čega je u drugostepenom postupku doneto rešenje da se UKIDA rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje od 11.07.2013. godine u tački I izreke u kojoj je određena privremena mera obezbeđenja oduzimanja imovinske koristi kompanijama “Danube foods group BV” i komapniji “Clates holoding BV” i predmet u ovom delu VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud u Beogradu, je našao da prvostepeni sud povodom navoda iz molbe za pružanje međunarodne pravne pomoći nije u potpunosti utvrdio odlučne činjenice od značaja za odlučivanje, odnosno u toku postupka prvostepeni sud nije u potpunosti izveo dokaze o vlasničkoj povezanosti Borisa Abramoviča Berezovskog i pobrojanih privrednih društava prema kojima izriče privremenu meru, a takođe nije utvrdio da li su ispunjene pretpostavke za udovoljenje molbi iz člana 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Apelacioni sud u Beogradu, posebno odeljenje, utvrdio da je prvostepeni sud u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći nije primenio, a bio je dužan da primeni odredbe o međunarodnoj saradnji sadržane u Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

Zbog nepotpunog i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene zakona sudsko veće Apelacionog suda u Beogradu donelo je odluku da se prvostepeno rešenje ukine u tački I sa nalogom da se u ponovnom postupku pravilno utrde činjenice od kojih zavisi ko je vlasnik imovine kompanija prema kojima se privremena mera izriče, povezanost okrivljenog Borisa Abramoviča Berezovskog sa imovinom ovih kompanija, da li se radi o imovini za koju postoji sumnja da je proistekla iz krivičnog dela i da je kao takva potom preneta na treća lica, te da se na osnovu ovih odlučujućih činjenica utvrdi da su ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi za određivanje privremene mere i udovoljenje molbi iz člana 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

                                              SEKRETAR
                                                APELACIONOG SUDA U BEOGRADU
                                                Natalija Adžić

SAOPŠTENjE ZA SREDSTVA JAVNOG INFORMISANjA POVODOM DONETE PRESUDE U PREDMETU KŽ1 Po1 11/13

21.08.2013.

Povodom donete presude Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1 Po1 br.11/13 od 01.07.2013.godine po žalbama izjavljenim protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.28/11 od 06.12.2012. godine u krivičnom postupku protiv okrivljenih Miloša Simovića i Sretka Kalinića, zbog krivičnog dela ubistvo iz člana 47 stav 2 tačka 3 KZ RS i dr., Apelacioni sud u Beogradu, obaveštava javnost o sledećem:

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.28/11 od 06.12.2012. godine, na osnovu odredbe člana 478 stav 3 tačka 1 ZKP-a prema okrivljenom Milošu Simoviću i okrivljenom Kalinić Sretku određeno je da u celosti ostaje na snazi presuda Okružnog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K.P.3/04 od 18.01.2008. godine, pravnosnažna presudom Vrhovnog suda Srbije Kž1 OK 9/08 od 15.10.2009. godine. Stavom II određeno je da se shodno odredbi člana 63 Krivičnog zakonika u izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 40 (četrdeset) godina okrivljenom Milošu Simoviću uračunava vreme provedeno u pritvoru od 04.10.2012. godine, pa nadalje, do drugačije odluke suda. Stavom III određeno je da će sud troškovima krivičnog postupka odlučiti naknadno posebnim rešenjem.

Protiv navedene presude žalbe su izjavili branilac okrivljenog Kalinić Sretka, i branilac okrivljenog Miloša Simovića.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, održao je javnu sednicu veća dana 28.06.2013. godine i 01.07.2013. godine, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanom presudom i žalbama, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, na sednici dana 01.07.2013.godine doneo presudu kojim su izjavljene žalbe odbijene kao neosnovane, a presuda Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.28/11 od 06.12.2012. godine, potvrđena.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, u presudi Kž1 Po1 br.11/13 od 01.07.2013.godine, između ostalog naveo je da je prvostpeni sud  pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje i pravilno primenio krivični zakon, dok su odlučujući o vrsti i visini krivičnih sankcija koje su izrečene okrivljenima, pravilno uzete u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

Po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje, ovako odmerenim kako pojedinačnim kaznama okrivljenima Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću, tako i jedinstvenim kaznama, na koje su okrivljeni osuđeni, u potpunosti će se ostvariti svrha kažnjavanja propisana odredbom člana 42 KZ, i iste su u svemu u skladu sa težinom učinjenih krivičnih dela i stepenom krivice okrivljenih kao učinilaca, te nastalim posledicama.

Kako je prvostepeni sud u obrazloženju presude za svoju odluku dao jasne i uverljive razloge, koje u svemu kao pravilne prihvatio i ovaj sud, to su žalbeni navodi branilaca okrivljenih odbijeni kao neosnovani.

                                                                              SEKRETAR
                                                                                APELACIONOG SUDA U BEOGRADU
                                                                                 Natalija Adžić

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)