Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.10.2015.

PREDMETI APELACIONOG SUDA U BEOGRADU NA „PORTALU SUDOVA SRBIJE“

Apelacioni sud u Beogradu obaveštava sva lica koja traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom, kao i druge učesnike u postupku i zainteresovana lica da se od 1. oktobra 2015. godine rad ovog suda može pratiti i putem „Portala sudova Srbije“ (adresa: www.portal.sud.rs ).

Činjenjem dostupnim podataka o predmetima koje ovaj sud zadužuje javnim građani stiču mogućnost da se na najjednostavniji i najbrži način informišu o toku sudskih postupaka pred ovim sudom. Potrebno je jedino da građani znaju poslovni broj predmeta pod kojim se traženi predmet vodi pred ovim sudom. 

Uvereni smo da će ovaj vid komuniciranja građana sa sudom biti od višestruke koristi kako za građane tako i za sud koji će činjenjem dostupnim informacijama o svom radu i na ovaj način doprineti povećanju poverenja građana u rad sudova.  

10.07.2015.

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA NjUJORK U POSETI APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

U okviru studijskog putovanja studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Njujork su posetili i Apelacioni sud u Beogradu.

Sa organizacijom i nadležnošću Apelacionog suda u Beogradu studente su upoznali sudije Krivičnog odeljenja i Odeljenja za ratne zločine dr Miodrag Majić i Omer Hadžiomerović.

Tokom sastanka studentima je posebno prezentovan rad Odeljenja za ratne zločine ovog suda, kao i izazovi sa kojima su se sudije tog Odeljenja suočavale u toku dosadašnjeg rada. Tom prilikom studenti su razgovarali sa imenovanim sudijama o pravnim i drugim praktičnim pitanjima uključujući i to koja su posebna pravila postupka u suđenjima za ratne zločine.

Poseta je organizovana u saradnji sa profesorkom Pravnog fakulteta Univerziteta Njujork Dženifer Trahan i jedna je u nizu poseta koje ovaj sud organizuje svake godine za studente Pravnog fakulteta Univerziteta Njujork.

 

29.06.2015.

ČETVORO SUDIJA STUPILO NA FUNKCIJU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

Sudije koje su odlukom Visokog saveta sudstva izabrane da vrše sudijsku funkciju u Apelacionom sudu u Beogradu stupile su na funkciju u ovom sudu na svečanoj sednici svih sudija koja je održana 26. juna 2015. godine. Na ovoj sednici na sudijsku funkciju u ovom sudu je stupio i sudija Zoran Hadžić koji je do sada sudijsku funkciju vršio u Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Od četvoro sudija koji su stupili na funkciju u ovom sudu dvoje je raspoređeno u Građansko odeljenje i to: sudija Vesna Mastilović i Zoran Hadžić, dok su sudije Ružica Ranković i Marija Terzić raspoređene u Građansko odeljenje za radne sporove.   

Dolaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa 84 sudija (uključujući i predsednika suda), dok su dvoje sudija postavljeni za predsednike nižestepenih sudova, a jedan sudija je upućen na rad u Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. 

26.06.2015.

KOLEKTIV APELACIONOG SUDA U BEOGRADU ISPRATIO U PENZIJU JOŠ JEDNOG IZUZETNOG SUDIJU, BORIVOJA ŽIVKOVIĆA

Usled navršenja radnog veka, sudiji Borivoju Živkoviću, je 18. juna 2015. godine, prestala sudijska funkcija u Apelacionom sudu u Beogradu čime ovaj sud nastavlja svoj rad sa osamdeset i četvoro sudija (uključujući i predsednika suda).

Sudija Borivoje Živković je ceo svoj radni vek, od 1979. godine, proveo radeći u sudu. Sudija je od 1992. godine.

Od osnivanja Apelacionog suda sudija Borivoje Živković je bio predsednik Građanskog odeljenja za radne sporove i rukovodilac Odeljenja sudske prakse za materiju radnih sporova. Takođe je bio i član redakcijskog odbora Biltena Apelacionog suda u Beogradu, a od 2011. godine i zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena. Od maja 2014. godine je i predsednik Odeljenja za postupanje po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, kao i rukovodilac Odeljenja sudske prakse za predmete iz te materije.

Doprinos koji je sudija Borivoje Živković dao razvoju sudske prakse u Republici Srbiji je nemerljiv, kao i entuzijazam sa kojim je pristupao novim radnim zadacima. Sudija Borivoje Živković biće upamćen kroz svoj sudijski vek ne samo kao neko ko je izuzetno voleo posao koji je obavljao, već i kao kolega koji je uvek bio spreman da svoje ogromno znanje, ne samo iz materije radnih sporova, podeli sa svojim kolegama i pomogne u rešavanju svih spornih pitanja. Ne može se zanemariti ni činjenica da je sudija Borivoje Živković upravo bio jedan od sudija koji je uzimao aktivno učešće na sastancima četiri apelaciona suda u oblasti sudske prakse čiji je rad pohvaljen i od strane Saveta Evrope.

Apelacioni sud u Beogradu će nastojati da i na ovaj način sačuva uspomenu na neizbrisiv trag koji je sudija Borivoje Živković ostavio u srpskom pravosuđu, ali smo sigurni da će i mladi naraštaji, koji nisu imali priliku i da lično upoznaju imenovanog sudiju, biti upoznati sa njegovim radom kroz veliki broj odluka koje se nalaze na internet stranici suda.

Biografiju sudije Borivoja Živkovića možete pročitati ovde.

6.05.2015.

PET SUDIJSKIH POMOĆNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IZABRANO ZA SUDIJE PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju viši sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu Vanja Lečić, Stojan Petrović, Danijela Perić Smiljanić, Danijela Parezanović i Zorica Avramović, izabrani su za sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Vanja Lečić je u Apelacionom sudu obavljala poslove sudijskog pomoćnika u Građanskom odeljenju za radne sporove, Danijela Perić Smiljanić i Danijela Parezanović su obavljali poslove sudijskih pomoćnika u Građanskom odeljenju, dok su Stojan Petrović i Zorica Avramović obavljali poslove sudijskih pomoćnika u Krivičnom odeljenju.

 

3.02.2015.

APELACIONI SUD U BEOGRADU U 2014. GODINI U POTPUNOSTI SAVLADAO PRILIV

Apelacioni sud u Beogradu u 2014. godinu ušao je sa 14451 predmeta u radu, te je ukupan priliv u 2014. godini 20000 predmeta, tako da je u 2014. godini, ukupno u radu u svim materijama imao 34451 predmeta.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji je bio 147,83 predmeta. Prosečan priliv predmeta po sudiji je bio 23,92, dok je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio 27,77.

U 2014. godini rešeno je ukupno 23216 predmeta, tako da je na kraju 2014. godine ostalo u radu ukupno 11235 predmeta, u svim materijama. Za ovaj period sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 67,39%.

Od ukupnog broja rešenih predmeta 18805 predmeta je pravnosnažno okončano pred ovim sudom, a od toga veliki broj starih predmeta bilo da su kao stari određeni prema datumu prijema žalbe ili prema datumu podnošenja inicijalnog akta. Međutim, broj starih predmeta u sudu je još veliki, a što je posledica velikog broja primljenih predmeta iz prvostepenih sudova u toku 2014. godine, a u kojima postupak traje preko 10 i 20 godina.

Analizom izveštaja o radu ovog suda za 2014. godinu utvrđeno je da je povećan broj otvorenih rasprava i pretresa pred ovim sudom, a što svakako utiče na dužinu trajanja postupka pred ovim sudom.

I u 2015. godini Apelacioni sud će preduzimati niz mera kojima će se skratiti dužina trajanja postupka pred ovim sudom, a da se time istovremeno ne utiče na kvalitet odluka koje ovaj sud donosi. Ovo ne samo zbog značaja koje odluke ovog suda imaju za građane koji traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom, već i zbog značaja koje iste imaju na sudsku praksu.

9.01.2015.

APELACIONI SUD U BEOGRADU NASTAVLjA RAD U 2015. GODINI SA OSAMDESET I JEDNIM SUDIJOM

Prestankom sudijske funkcije, usled navršenja radnog veka, sudijama Olgi Sokić i Sanji Lekić ovaj sud nastavlja svoj rad u 2015. godini sa osamdeset i jednim sudijom (uključujući i predsednika suda).

Sudije Olga Sokić i Sanja Lakić, od formiranja Apelacionog suda u Beogradu, postupaju u Građanskom odeljenju ovog suda. Naime, sudija Olga Sokić je, pre prestanka sudijske funkcije, bila član prvog veća, čiji sastav čine još sudije Vesna Subić i Milica Popović Đuričković, u kome je postupala kao predsednik veća u predmetima koji su joj dodeljeni u rad kao sudiji izvestiocu. Sudija Sanja Lekić je, pre prestanka sudijske funkcije, bila član jedanaestog veća kojim predsedava sudija Dobrila Strajina, a čiji je drugi član sudija Radmila Đurić.

Prema Godišnjem rasporedu poslova u Apelacionom sudu u Beogradu za 2015. godinu u tom sudu formirano je osam odeljenja i to: Građansko odeljenje (38 sudija i 42 sudijska pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Građansko odeljenje za radne sporove odeljenje (14 sudija i 16 sudijskih pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Krivično odeljenje (29 sudija i 27 sudijskih pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Posebno odeljenje za organizovani kriminal (12 sudija i 12 sudijskih pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Odeljenje za ratne zločine (6 sudija i 6 sudijska pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima (3 sudija i 3 sudijska pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Odeljenje za postupanje po zahtevima za zašti prava na suđenje u razumnom roku (sve sudije i sudijski pomoćnici postupaju u ovom odeljenju) i Odeljenje sudske prakse (ovo Odeljenje sačinjavaju predsednik suda i njegovi zamenici, svi predsednici sudskih odeljenja i njihovi zamenici, kao i rukovodioci sudkse prakse po sudskim odeljenjima). 

 

 

   

  

 

Vacare culpa magnum est solacium – Biti bez krivice velika je uteha (Ciceron)