Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.05.2015.

PET SUDIJSKIH POMOĆNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IZABRANO ZA SUDIJE PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju viši sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu Vanja Lečić, Stojan Petrović, Danijela Perić Smiljanić, Danijela Parezanović i Zorica Avramović, izabrani su za sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Vanja Lečić je u Apelacionom sudu obavljala poslove sudijskog pomoćnika u Građanskom odeljenju za radne sporove, Danijela Perić Smiljanić i Danijela Parezanović su obavljali poslove sudijskih pomoćnika u Građanskom odeljenju, dok su Stojan Petrović i Zorica Avramović obavljali poslove sudijskih pomoćnika u Krivičnom odeljenju.

 

3.02.2015.

APELACIONI SUD U BEOGRADU U 2014. GODINI U POTPUNOSTI SAVLADAO PRILIV

Apelacioni sud u Beogradu u 2014. godinu ušao je sa 14451 predmeta u radu, te je ukupan priliv u 2014. godini 20000 predmeta, tako da je u 2014. godini, ukupno u radu u svim materijama imao 34451 predmeta.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji je bio 147,83 predmeta. Prosečan priliv predmeta po sudiji je bio 23,92, dok je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio 27,77.

U 2014. godini rešeno je ukupno 23216 predmeta, tako da je na kraju 2014. godine ostalo u radu ukupno 11235 predmeta, u svim materijama. Za ovaj period sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 67,39%.

Od ukupnog broja rešenih predmeta 18805 predmeta je pravnosnažno okončano pred ovim sudom, a od toga veliki broj starih predmeta bilo da su kao stari određeni prema datumu prijema žalbe ili prema datumu podnošenja inicijalnog akta. Međutim, broj starih predmeta u sudu je još veliki, a što je posledica velikog broja primljenih predmeta iz prvostepenih sudova u toku 2014. godine, a u kojima postupak traje preko 10 i 20 godina.

Analizom izveštaja o radu ovog suda za 2014. godinu utvrđeno je da je povećan broj otvorenih rasprava i pretresa pred ovim sudom, a što svakako utiče na dužinu trajanja postupka pred ovim sudom.

I u 2015. godini Apelacioni sud će preduzimati niz mera kojima će se skratiti dužina trajanja postupka pred ovim sudom, a da se time istovremeno ne utiče na kvalitet odluka koje ovaj sud donosi. Ovo ne samo zbog značaja koje odluke ovog suda imaju za građane koji traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom, već i zbog značaja koje iste imaju na sudsku praksu.

9.01.2015.

APELACIONI SUD U BEOGRADU NASTAVLjA RAD U 2015. GODINI SA OSAMDESET I JEDNIM SUDIJOM

Prestankom sudijske funkcije, usled navršenja radnog veka, sudijama Olgi Sokić i Sanji Lekić ovaj sud nastavlja svoj rad u 2015. godini sa osamdeset i jednim sudijom (uključujući i predsednika suda).

Sudije Olga Sokić i Sanja Lakić, od formiranja Apelacionog suda u Beogradu, postupaju u Građanskom odeljenju ovog suda. Naime, sudija Olga Sokić je, pre prestanka sudijske funkcije, bila član prvog veća, čiji sastav čine još sudije Vesna Subić i Milica Popović Đuričković, u kome je postupala kao predsednik veća u predmetima koji su joj dodeljeni u rad kao sudiji izvestiocu. Sudija Sanja Lekić je, pre prestanka sudijske funkcije, bila član jedanaestog veća kojim predsedava sudija Dobrila Strajina, a čiji je drugi član sudija Radmila Đurić.

Prema Godišnjem rasporedu poslova u Apelacionom sudu u Beogradu za 2015. godinu u tom sudu formirano je osam odeljenja i to: Građansko odeljenje (38 sudija i 42 sudijska pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Građansko odeljenje za radne sporove odeljenje (14 sudija i 16 sudijskih pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Krivično odeljenje (29 sudija i 27 sudijskih pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Posebno odeljenje za organizovani kriminal (12 sudija i 12 sudijskih pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Odeljenje za ratne zločine (6 sudija i 6 sudijska pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima (3 sudija i 3 sudijska pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Odeljenje za postupanje po zahtevima za zašti prava na suđenje u razumnom roku (sve sudije i sudijski pomoćnici postupaju u ovom odeljenju) i Odeljenje sudske prakse (ovo Odeljenje sačinjavaju predsednik suda i njegovi zamenici, svi predsednici sudskih odeljenja i njihovi zamenici, kao i rukovodioci sudkse prakse po sudskim odeljenjima). 

 

 

   

  

 

Vacare culpa magnum est solacium – Biti bez krivice velika je uteha (Ciceron)